ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดสุรินทร์  หน้าแรก     ศักยภาพของ อบต. 

ศักยภาพของ อบต.
ศักยภาพของ อบต.  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

1.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ      มีจำนวน     28    คน

                1.  นายไพฑูรย์   ผ่องพรรณ          ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

                2.  นายไสว    ลีรัตน์                รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

                3.  นายสิวะ   แสงนวล       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

                4.  นายอาน   มายา               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  1

                5.  นายธนดล   ปุณริบูรณ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  1

                6.  นายบุญส่ง    พานิชย์       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  2

                7.  นายบุญพันธ์  ครุฑสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่3

                8.  นายสุนทร   สายทอง       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  4

                9.  นายสมศักดิ์   บุญพบ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  4

                10.  นายบัญ   ดอกบัว           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  5

                11.  นายสนิท    หล่าหมื่น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  5

                12.  นายสมบัติ   โสภา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  6

13.  นายอุทร   อาจหาญ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  6

                14.  นายสมศรี   ศิลาขาว      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  7

                15.  นายทองสุข   เกตุศิริ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  7

                16.  นางทองมา   สาลีสุข      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  8

                17.  นายเพชร   อุ่นทรัพย์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  8

                18.  นายประสิทธิ์   ดีเข็ม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  9

19.  นายวุฒิชัย     บุญเพิ่ม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่ 9

                20.  นายทวี   สีดาพาลี        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  10

                21.  นายสุริสันต์ อนันตสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่ 10

                22.  นางลัดดา แก้วประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่11

                23.  นายสุนทร   โถทอง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  11

                24.  นายศิริชัย  ราดสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่ 12

                25.  นายคำพนธ์ สุขเหลือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่ 13

                26.  นายปัญญา    อุดทุม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  หมู่  13

                27.  นายพานทอง  โถทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่  14

                28.  นายทองจันทร์   บุษบา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่  14

2.  ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

                1.  นายสมหวัง    สันวัง       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

                2.  นายชัยศักดิ์     สมศรี      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  

                3.  นายสุวรรณ   โคตรสวัสดิ์    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

3.  จำนวนบุคลากร  พนักงานส่วนตำบลธาตุและลูกจ้าง  ปัจจุบันมีจำนวน  20  คนและส่วนราชการ  4  ส่วน

                1.  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน     11      คน

                       1.1   .................ว่าง.....................  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

                       1.2  นายยิ่งพันธุ์    อนุกูล             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                       1.3  นางสาวสุพรรษา   บรรพบุตร          เจ้าพนักงานธุรการ

                       1.4  นางจันทิมา   ยุพการณ์                    เจ้าหน้าที่ธุรการ

                       1.5   ................ว่าง.....................             นักพัฒนาชุมชน

                        1.6  นายสุระชัย    จึงสุรกิจ                    พนักงานตกแต่งสวน

                        1.7  นายอัมพร   ขันธ์น้อย                    พนักงานขับรถ

                        1.8  นางสาวมะลิวรรณ  จันทะวาด       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                        1.9  นายสุรัต       บุตรโต                      คนงานทั่วไป (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

                        1.10  นายรณกรณ์  แสงราม                 คนงานทั่วไป (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

                        1.11  นายวิษณุ   ทางดี                        คนงานทั่วไป (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

                        1.12  นายนิคม  แก้วมาก                    คนงานทั่วไป (ป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย)

                        1.13  นายธวัชชัย   ชอบธรรม            คนงานทั่วไป (งานเกษตร)

                2.  ตำแหน่งในส่วนการคลัง            จำนวน     6     คน

                         2.1  นางรัชนีกรณ์    ภางาม                    หัวหน้าส่วนการคลัง

                         2.2  นางอุมาภรณ์    แก้วคูณ                   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                         2.3  นางสาวศิรินันท์    วงค์มา                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

                         2.4  นางนิตยา    จันทร์มหา                    เจ้าพนักงานพัสดุ

                         2.5  นางยุวพักตร์    กุดหอม                    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                         2.6  นายฤทธิชัย  ดอกจันทร์                    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                3.  ตำแหน่งส่วนโยธา         จำนวน     3     คน

                                3.1  นายปรีชา    วัตรงาม                         หัวหน้าส่วนโยธา

                                3.2  นายยุทธศักดิ์  พันธ์งาม                   เจ้าพนักงานประปา

                                3.3  นายนพดล    บุตรงาม                      ผู้ช่วยช่างโยธา

                4.  ตำแหน่งส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ     จำนวน    7    คน

                                4.1  นายรัตนชัย  พิกุลสด                       นักวิชาการศึกษา

4.2  นางพิสมัย    หงษ์ทอง                     ผู้ดูแลเด็ก

                                4.3  นางสาววันเพ็ญ   ชัยทอง                 ผู้ดูแลเด็ก

                                4.4  นางสาวจรูญรัตน์  ชื่นชม ผู้ดูแลเด็ก

                                4.5  นางจินตนา   ภูมิวงศ์                       ผู้ดูแลเด็ก

                                4.6  นางวิทยากร   อุ่นทรัพย์                   ผู้ดูแลเด็ก

                                4.7  นางนันติญา   สีนาดี                        ผู้ดูแลเด็ก

4.  ระดับการศึกษาของบุคลากร

                                ระดับประถมศึกษา                  จำนวน     -     คน

                                ระดับมัธยมศึกษา                    จำนวน     10     คน

                                ระดับอาชีวะศึกษา                   จำนวน     4     คน

ระดับปริญญาตรี                     จำนวน     14    คน

5.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

 

                ประจำปีงบประมาณ    2554   จำนวน      28,096,500         บาท

                รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุจัดเก็บเอง   จำนวน  646,000         บาท

                รายได้ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บเอง        จำนวน        10,000,000         บาท

                เงินอุดหนุนรัฐบาล                                 จำนวน        17,450,000         บาท

กุมภาพันธ์ 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.161.178.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 18,196

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
ถนนรัตนบุรี ต.ธาตุ - อ.บึงบูรพ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
Tel : 086-4681454 ,044-598004  Fax : 044-598004
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.